W oparciu o doświadczoną kadrę specjalistów,

opracowujemy Plany Ochrony na podstawie „Metodyki uzgadniania Planów Ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowywanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, wprowadzonej w życie w listopadzie 2016 roku.

Jedną z kluczowych zmian w opracowywaniu Planów Ochrony jest wprowadzenie „Załącznika antyterrorystycznego”, który obecnie jest integralnym elementem Planu Ochrony uzgadnianym z właściwą terytorialnie Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Załącznik antyterrorystyczny zawierać powinien niżej wymienione elementy:
  • tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia),
  • procedury ewakuacji personelu, na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
  • zakres przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych stopni alarmowych (nie dotyczy stopni alarmowych CRP) przewidzianych ustawą antyterrorystyczną, na obszarze administracyjnym, na którym zlokalizowany jest ochraniany obszar, obiekt, urządzenie podlegające ochronie,
  • obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy: adres lokalizacji (obiektu, obszaru, urządzenia), telefon stacjonarny, adres skrzynki mailowej.
Jak pracujemy?
  • Opracowanie Planu Ochrony poprzedzone jest rekonesansem mającym na celu zapoznanie się z obiektem, jego specyfiką, uwarunkowaniami, posiadanym potencjałem zasobów ludzkich i technicznych.
  • Analiza zebranych informacji i fachowe ich przetworzenie jest gwarancją opracowania dokumentu, który usatysfakcjonuje Usługodawcę oraz nie nastręczy problemów w uzgadnianiu Planu Ochrony z Wydziałem Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.